สมาชิกกลุ่มวิจัย

Director

ศ.พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.02-2564132 e-mail: Nattiya.H@chula.ac.th

 

THERAPEUTIC ANTIBODY

กลุ่มวิจัยพัฒนาแอนติบอดีเพื่อการรักษา

Principle investigators

• Dr. Michael Payne ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์
• ศ.พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
• อ.นพ. ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์
• รศ.ภก.ดร.พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
• รศ.ดร.ไพฑูรย์ รัชตะสาคร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
• รศ.ภก.ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
• ผศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
• ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
• ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรม คณะเภสัชศาสตร์
• ดร.กรรณิกา ขันธศุภ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

International collaborators

• Prof. Albert B. Reynolds, Executive Director, Vanderbilt Antibody and Protein Resource (VAPR) Center and Department of Cancer Biology, Vanderbilt Ingram Cancer Center, Vanderbilt University, USA
• Assoc. Prof. Robert Carnahan, Director, Vanderbilt Antibody and Protein Resource (VAPR) Center and Department of Cancer Biology, Vanderbilt Ingram Cancer Center, Vanderbilt University, USA
• Dr. Oranee T. Daniels, Chief Medical Officer, Antiva Biosciences, San Francisco, CA, USA

 

Cancer Cellular Immunotherapy

กลุ่มวิจัยภูมิคุ้มกันด้านเซลล์บำบัดมะเร็ง

Principle investigators

• ผศ.ดร.นพ. ปกรัฐ หังสสูต ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
• อ.นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ ศูนย์วิจัยเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์บำบัด คณะแพทยศาสตร์
• อ.ภญ.ดร.สุพรรณิการ์ ถวิลหวัง ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
• รศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

International collaborators

• Professor Richard M Childs, Clinical Director, NHLBI, NIH, Bethesda, Maryland, USA
• Professor Sarah Rowland-Jones, University of Oxford, Oxford, United Kingdom
• Professor Tao Dong, University of Oxford, Oxford, United Kingdom
• Professor Xiao-ning Xu, Universilty of London, United Kingdom
• Associate Professor Ann M. Leen, Center for Cell and Gene Therapy, Baylor College of Medicine
• Associate Professor Juan F. Vera, Center for Cell and Gene Therapy, Baylor College of Medicine

Neoantigen and Cancer Vaccine

กลุ่มวิจัยนีโอแอนติเจนและวัคซีนต่อมะเร็ง

Principle investigators

• อ.นพ. ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ
• รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หน่วย Oncology ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
• อ.พญ.ดร.ชนิดา วินะยานุวัติคุณ หน่วย Oncology ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
• ศ.นพ.ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง หน่วย Colorectal ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
• รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
• ผศ.ทพญ.ดร.พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันแพทยศาสตร์
• อ.พญ.ดร. รังสิมา เหรียญตระกูล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
• อ.ดร.พิมพเยาว์ สดใส ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
• อ.ดร.นพัต จันทรวิสูตร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
• รศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
• อ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
• Assoc. Prof. Shuichi Shiratori, PhD, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

International collaborators

• A/Professor Jashua Elias, Chemical and Systems Biology, Stanford University
• Assoc. Prof Nam-Joon Cho, School of Materials Science & Engineering, College of Engineering, Nanyang Technological University, Singapore

Cancer Biomarker

กลุ่มวิจัยเครื่องหมายทางชีวภาพด้านโรคมะเร็ง

Principle investigators

• ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณุพันธุศาสตร์มะเร็งและโรคของมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
• รศ.ดร.นครินทร์ กิตกำธร ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณุพันธุศาสตร์มะเร็งและโรคของมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
• รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หน่วย Oncology ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
• ผศ.ดร.นพ นิพัญจน์ อิศรเสนาฯ หน่วยวิจัยสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด คณะแพทยศาสตร์
• อ.พญ.ดร.สุทิมา เหลืองดิลก ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
• อ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล หน่วย Oncology ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
• ดร. แพรวพรรณ อิงรุ่งเรืองเลิศ หน่วยวิจัยสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด คณะแพทยศาสตร์
• ศ.นพ.ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง หน่วย Colorectal ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
• อ.นพ.ศุภกิจ ขมวิสัย หน่วย Colorectal ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
• ศ.นพ. ชนพ ช่วงโชติ ศูนย์ GenePro ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
• อ.นพ.อนพัช สรรพาวัตร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
• อ.พญ.ปิยพร บุญศิริคำชัย หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
• อ. นพ. เพชร อลิสานันท์ หน่วยรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
• อ.พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์ หน่วยรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
• ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปิติพร ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์พันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
• อ.นพ. ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์
• ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ ภาคเคมีคลินิค คณะสหเวชศาสตร์

Chula Tissue Bank, Genome and Omics Databases, and Cancer Model

กลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารชีววัตถุ ฐานข้อมูลจีโนมและโอมิกซ์ และโมเดลเพื่อการศึกษาโรคมะเร็ง

Priniciple investigators

• ศ.พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
• อ.พญ.ดร.ชนิดา วินะยานุวัติคุณ หน่วย Oncology ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
• ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์พันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
• ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
• อ.ดร.ดวงดาว วิชาดากุล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
• ผศ.นพ.ดร.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
• อ.นพ.ดร.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์