นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงเมื่อ 20 เมษายน 2564

คำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สินทรัพย์ที่สำคัญมากสิ่งหนึ่งของศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง​ คือ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ศูนย์วิจัยฯ ทราบว่า ผู้สนับสนุนคาดหวังในการให้ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ดูแลข้อมูลของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง มีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบและมิให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ต่อข้อมูล มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการถูกโจรกรรม และการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ ดังนั้น ศูนย์วิจัยฯ ได้จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนับสนุน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการให้ทีมงานปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

คำแถลงนี้จะให้รายละเอียดกับท่านว่า ทำไมศูนย์วิจัยฯ ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างไร ใครบ้างที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเข้าถึง ทบทวนและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไร รวมถึงนโยบายการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการใช้คุกกีส์ (cookies) อีกด้วย การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำแถลงนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำแถลง กรุณาอย่าให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับศูนย์วิจัยฯ

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่ว ๆ ไปเท่านั้น แม้ศูนย์วิจัยฯ จะได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด หรือไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่มาจากความผิดพลาดหรือการละเลยใด ๆ นอกจากนี้ การคัดลอกข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่อาจกระทำได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์วิจัยฯ ยกเว้นสำหรับการใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อเท่านั้น

ศูนย์วิจัยฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บ การดำเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลของท่านเป็นไปด้วยความสมัครใจ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เราตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับเราในการทำธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่านได้ ศูนย์วิจัยฯ จะไม่เก็บข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็นท่านบนเว็บไซต์นี้ จนกว่าท่านจะบริจาคงบสนับสนุน ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หรือยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เว็บไซต์นี้ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของเราไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่อยู่ในเขตอำนาจกฎหมายของประเทศที่มีข้อจำกัดในการให้ศูนย์วิจัยฯ เผยแพร่ข้อมูล หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หากท่านมีข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าว เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และศูนย์วิจัยฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ในข้อนี้

ศูนย์วิจัยฯ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

เราจะรวบรวมและเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์ หรือให้รายละเอียดแก่เราตามช่องทางต่าง ๆ เราอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับท่านโดยชอบตามกฎหมาย จากหน่วยงานในเครือ พันธมิตรธุรกิจ และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ (devices) ที่ท่านใช้ในการเข้ามาใช้เว็บไซต์ หรือเข้ามาใช้บริการของเรา

หากท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์หรือบนแอปพลิเคชัน (application) ที่เราจัดทำขึ้น หรือผ่านทางผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจเข้าไป และเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน จากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบาย และข้อกำหนดของผู้ให้บริการเหล่านั้น เมื่อท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ เราอาจเข้าไปและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ให้แสดงในข้อมูลส่วนตัวของท่าน (Profile) บนสื่อสังคมออนไลน์ หรือบัญชีผู้ใช้ (account) ของท่าน รวมถึง ชื่อนามสกุล เพศ วันเกิด อีเมล ที่อยู่ สถานที่ตั้ง (location) ของท่าน เป็นต้น การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจำกัด หรือถูกบล็อกซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

ทำไมศูนย์วิจัยฯ ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะนำไปใช้อย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกรวบรวมตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านที่ได้แจ้งกับเรา
 • เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงการส่งข้อมูลติดต่อทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี (account) ของท่านที่มีกับเรา หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต
 • เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
 • เพื่อจับคู่ข้อมูล โดยมีจุดประสงค์เชิงองค์กรภายในและเชิงการจัดการ
 • เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงส่งเอกสารเกี่ยวกับความคืบหน้างานวิจัยต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศูนย์วิจัยฯ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่ให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ
 • เพื่อปรับเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง และการเสนอโฆษณาที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้แจ้งไว้ในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูล
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น

การที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ศูนย์วิจัยฯ แสดงว่าท่านยอมรับว่า ศูนย์วิจัยฯ อาจจะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดเก็บภายใต้ข้อบังคับหรือข้อกำหนดของกฎหมาย ศูนย์วิจัยฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการดังกล่าวรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการการเฝ้าระวัง และติดตามภัยคุกคาม เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผย ลบหรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ผิดวัตถุประสงค์

ใครบ้างที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งศูนย์วิจัยฯ จะเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของศูนย์วิจัยฯ ในการเสนอความคืบหน้างานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ
 • ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกศูนย์วิจัยฯ) ที่ให้บริการดำเนินงาน จัดทำข้อมูล โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource) ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) การบริการส่งเอกสารและจ้างพิมพ์งานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในศูนย์วิจัยฯ และการให้บริการทางศูนย์วิจัยฯ แก่ท่าน
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยฯ ในการจัดหา หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 • ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกศูนย์วิจัยฯ) รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ
 • หน่วยงานอื่น ๆ ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลของท่าน หรือติดต่อกับท่าน เช่น หน่วยงานวิจัย และสถาบันจัดอันดับ ทั้งนี้เพื่อยกระดับบริการที่เรามอบให้แก่ท่าน
 • หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดก็ตามที่ศูนย์วิจัยฯ ต้องเปิดเผยข้อมูล (ก) ภายใต้กฎหมาย และ/หรือข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยฯ หรือ (ข) ตามข้อตกลงระหว่างกลุ่มหน่วยงาน ศูนย์วิจัยฯ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่นใด

ในบางครั้ง เราอาจจะควบรวมหน่วยงาน (หรือหน่วยงานเพียงบางส่วน) ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ อาจมีการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อ หรือการขาย หรือ การเสนอซื้อหรือเสนอขาย ในกรณีที่ศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมหน่วยงสย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกิจดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ตามคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่าที่จะสามารถปฏิบัติและได้รับอนุญาตให้ทำได้

ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่น ตามที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่ง จัดเก็บ และดำเนินการในประเทศไทย หรือในประเทศอื่น ๆ ที่ศูนย์วิจัยฯ ตั้งอยู่ หรือในประเทศที่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตั้งอยู่ หรือจากผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกให้บริการอยู่ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา หรือเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา แสดงว่าท่านยินยอมให้เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกเขตอำนาจกฏหมายของท่านแก่หน่วยงานในเครือของศูนย์วิจัยฯ หรือบุคคลภายนอกที่เราจะส่งข้อมูลให้ตามที่กล่าวข้างต้น

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์ในการ

 • ตรวจสอบว่าศูนย์วิจัยฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอดูข้อมูลเหล่านั้น
 • ขอให้ศูนย์วิจัยฯ แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง
 • ขอให้ศูนย์วิจัยฯ ลบ ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ขอให้ถอนความยินยอมที่เคยได้ให้ไว้แก่ศูนย์วิจัยฯ
 • สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของศูนย์วิจัยฯ และข้อปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้น และ/หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปที่ 092-962-9524

การใช้คุกกีส์

คุกกีส์ คือ ตัวระบุพิเศษที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์ (device) อื่น ๆ โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสามารถอ่านได้ในภายหลังโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ออกคุกกี้ส์ให้ท่าน ศูนย์วิจัยฯ อาจจะใช้คุกกี้ส์บนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราใช้อยู่ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ (รวมถึง เลขหมายประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (และโดเมนเนม) ซอฟต์แวร์ในการเข้าดูเว็บ ชนิดและองค์ประกอบของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา ที่ตั้ง ระบบปฏิบัติการ เว็บไซต์ที่อ้างถึง หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาที่เคยคลิก และช่วงเวลาที่เข้าไปคลิก เป็นต้น) จะถูกใช้รวบรวมเป็นสถิติว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอย่างไรและการคลิกเว็บไซต์จะช่วยให้เราเข้าใจว่าจะสามารถปรับปรุงการใช้งานของท่านได้อย่างไร ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บและจะไม่มีการเปิดเผย และจะไม่มีใครทราบได้ว่าท่านได้คลิก เว้นแต่ท่านได้เข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก โดยเราใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และทำให้ตรงจุดประสงค์ที่สุดเท่านั้น นอกจากนั้น คุกกีส์ยังช่วยให้เว็บไซต์ของเราจำท่านได้ ตลอดจนถึงสิ่งที่ท่านชอบคลิก และช่วยให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ตรงตามความต้องการ โฆษณาคุกกีส์จะช่วยให้เราสามารถให้โฆษณาบนเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับท่านได้ เช่น การเลือกโฆษณาที่อยู่ในความสนใจของท่าน หรือหลีกเลี่ยงโฆษณาซ้ำ ๆ ไม่ให้ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าอีก

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ถูกสร้างขึ้นให้สามารถรองรับคุกกีส์ หากท่านไม่ต้องการรับคุกกีส์ ท่านสามารถปิดฟังก์ชั่นดังกล่าวที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม การทำลักษณะนี้ ท่านอาจจะไม่สามารถรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราได้ครบถ้วน และโครงสร้างบางส่วนอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

หากส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์อื่นอาจมีคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็กเว็บไซต์เหล่านั้นเกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้เข้าใจถึงนโยบายในการจัดเก็บ การใช้งาน การส่งต่อ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ๆ

การแก้ไขคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์วิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สำหรับการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าว หากเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นท่านจึงสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เราทำการจัดเก็บไว้ได้เสมอ นอกจากนั้นยังทราบถึงว่ามีการใช้ข้อมูลอย่างไร และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างไรบ้าง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีหลังจากการโพสต์บนหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว